Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
01 Nisan 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  Hastanemiz çalışanlarının  yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda  hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Olarak;

1- Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul etmek
2- Başvuruları raporlandırmak
3- Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlamak  ve başvuru yapanlara geri bildirimde bulunmak
4- Beyaz kod bildirimlerini takip etmek
5- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek
7- Aylık olarak başhekimliğe rapor sunmak
8- Şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek,
 Görevlerimiz arasında yer almaktadır.

MEVZUAT;
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
İçişleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
Sağlık Bakanlığının 2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi


-Çalışan hakları ve güvenliği Birimi Bulunan Kurumlarda:
1-Beyaz Kod Müdahale ekibi oluşturulur.
2-Acil durumlarda Beyaz Kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini ve ekibin olay yerine en kısa zamanda ulaşmasını sağlayan “ 1111 ” nolu telefondan aranarak bildirilir.
Beyaz kod çağrısı yaptıktan sonra;
1. Öncelikle kişisel güvenlik sağlanır, saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durulur.
2. Şüpheli/Şüpheliler, Mağdur çalışan ve Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları, imzaları, T.C. kimlik numaraları, iletişim bilgilerinin yazılıp imzalandığı olay tutanağı beyaz kod müdahale ekiplerince tutulur. Tutulan Olay Tutanağı ve ifade tutanakları çalışan hakları ve güvenliği birimine intikal ettirilir.
3. Çalışan personelin ve olayı görenlerin ifadeleri Kurum bünyesinde bulunan Nöbetçi memur  odasında alınır.(Sağlık Çalışanı ifade vermek amaçlı bağlı bulunan  karakola gitmez.)
4. Çalışan hakları ve güvenliği birimi İlgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir. Eş zamanlı olarak kendisine iletilen şiddet olaylarını ilgili Sağlık Müdürlüğünün Beyaz Kod İl Koordinatörlüğüne iletir. İl Beyaz Kod Birimi tarafından olay değerlendirilir. Beyaz Kod kapsamında olup olmadığına karar verilir.
5. Yapılan bildirimler üzerine Sağlık Müdürlüğü Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü tarafından  , kamu hizmeti sunumu sırasında görevinden dolayı şiddete maruz kalan ilgili çalışanın veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması halinde gerekli hukuki yardım sağlanır.
          6. Çalışan hakları ve güvenliği birimi gerçekleşen olayların analizini       yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.

SIK SORULAN SORULAR


1-Polise ifade vermem/ Emniyete gitmem şart mı?
Haklarınızın korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevi kapsamındadır.
Bu nedenle, mümkünse hemen en yakındaki karakola bizzat başvurarak ya da aciliyet teşkil bir durum var ise, derhal bulunduğunuz yere polis çağırarak söz konusu adli süreci başlatmanız gerekmektedir.
2-Polise/ Emniyete ifade vermek istedim fakat ifade alınmıyor?
Kamu sağlık kuruluşunda görev yapan bir personelin, görevi esnasında maruz kalacağı bir şiddet, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 131. maddesinde yer alan açık hüküm gereği, şikayete tabi değildir.
Yani bu durumda kolluk, siz şikayetçi olmasanız da resen olaya el koymalı ve gerekli ön soruşturmayı derhal başlatmalıdır. Aksi durumda kolluk personeli açısından görevi ihmal suçu oluşacaktır.
3-Hukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışandan herhangi bir ücret talep ediliyor mu?
Hukuki yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukuki yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hareket edilecektir.
Ceza davalarında yargılama giderleri beraat halinde Devlet; mahkumiyet halinde hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.
4-Beyaz koda başvuru yaptım ancak şikayetçi değilim.
Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikayete bağlı olmayan, başka bir ifade ile siz şikayetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle şikayetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal ettirilecektir. Ancak şikayetçi olmamanızdan dolayı tarafınıza hukuki yardım verilmeyecektir.
5- Beyaz koda başvurumu yaptım ancak adli süreç devam ederken şikayetimden vazgeçtim.
Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son bulacaktır.
Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı yargılama devam edecektir.


MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ İFADESİNİN İŞ YERİNDE ALINMASI
 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Ek Madde 12 - (Ek: 2/1/2014-6514/47 md.)
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu,  4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tutuklama nedeni varsayılan suçlardandır.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.
(Ek fıkra:15/11/2018-7151/21 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan
personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.


MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ HİZMETTEN ÇEKİLMESİ
Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
6) Hizmetten çekilme;
Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.
b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.
c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

HASTANEMİZİN ÇALIŞAN  HAKLARI BİRİMİ MAİL ADRESİ aydındhs6.hh@saglik.gov.tr