Eğitim Hemşireliği
19 Şubat 2020

Eğitim Hemşireliği

Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek, yeni tayin edilen ya da birim değiştirenlerin hastaneye, yeni birimlerine oryantasyonunu sağlamak, kalite hedeflerine ulaşmada personelin nasıl katkıda bulunabileceği bilincinin yerleştirilmesi amacı ile eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulayıp sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Hizmet içi eğitim: Çalışanlara çalıştıkları süre içinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek hizmetin kalitesini yükseltmek, mesleki hataların önüne geçebilmek sürekli iyileşip geliştirmek için verilen eğitimlerdir.

 Oryantasyon eğitimi: Kuruma yeni gelen personelin kurumun amaç ve politikasını yapısını kendi görev yetki ve sorumluluklarını tanımları için yapılan eğitimdir. Oryantasyon eğitimindeki temel amaçlar çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını önlemek, sosyal kaynaşmayı hızlandırmak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, iş akışına uyumunu hızlandırarak iş gücü kaybını önlemek ve iş güvenliğini sağlamaktır.

Eğitim ihtiyacı; Eğitim Hemşireleri tarafından çalışanların istek ve önerileri, anket sonuçları, bir önceki eğitimlerdeki belirlenmiş ihtiyaçlar, DÖF ile yapılan tespitler, teknolojik ve mesleki gelişmeler dikkate alınarak belirlenir. Eğitimler yıllık olarak planlanmaktadır. Eğitim hemşiresi personellere verilecek olan eğitimi planlayarak eğiticileri, eğitimin zamanını, süresini ve eğitimle ilgili diğer ihtiyaçları temin eder. Eğitim hemşiresi eğitimlerinin planlanan şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda Eğitim Hemşireliği Birimi tarafından yıllık eğitim planı hazırlanır. Hastane dışından alınacak eğitimi, eğitimciyi ve eğitim kurumunu Eğitim Komisyonu belirler. Hastane çalışanlarından eğitimci olarak görevlendirilecek personelleri ve vereceği eğitimleri Eğitim Komisyonu uzmanlıklarını da dikkate alarak belirler. Planlanan eğitimler dışında kalite sisteminin işleyişinden ya da birimlerin ihtiyaçlarından doğan program değişiklikler,  plan dışı eğitim olarak eğitim planına dâhil edilir.

Birimlere veya kliniğe özel eğitimler, eğitim hemşiresi ve birim sorumlu hemşiresi ile belirlendikten sonra kliniğin çalışma saatlerine uygun gün ve saat belirlenir. Eğitimler daha çok vaka tartışması ve hemşirelik bakım planı, ilgili birimin çalışma standartlarına özel konular şeklinde düzenlenmektedir.

Oryantasyon Eğitimi:  Hastanemize yeni tayin edilen tüm çalışanlar özlük birimi tarafından başlayışları yapıldıktan sonra Eğitim Hemşireliği Birimine yönlendirilir. Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği tarafından 5 iş günü içerisinde göreve yeni başlayan çalışanımıza oryantasyon eğitimi verilir. Oryantasyon eğitiminde kurumun tarihçesi, organizasyon yapısı, kurum içi ve dışı iletişim, çalışma koşulları, mesai saatleri, kurum içi hizmet süreçleri, kalite yönetim sistemi vb. hakkında bilgiler verilir. SKS otomasyonda bulunan Genel Uyum Rehberinden eğitim yapılarak Oryantasyon formunun ilgili kısmı doldurulup imzalanır.Oryantasyon eğitiminin sonunda uygulanan eğitimlerin etkinlik ve etkililiği değerlendirilir. Değerlendirme sonunda 60 puan ve altında sonuç alan çalışana eğitim tekrarlanır.

Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Eğitim hemşiresi eğitim sonunda gerekirse eğitimin etkinliğini değerlendirebilir. Bunun için ön test-son test vs. gibi yöntemleri kullanabilir. Eğim etkinliği test, sınav, anket, gözlem, ölçüm, öz değerlendirme v.b yöntemler kullanılarak ölçülür. Eğitim etkinliği değerlendirilirken, katılım oranı da dikkate alınır. Eğitim etkinliği ölçümü; eğitim sırasında veya ölçüm yapmak için gerekli görülen zaman geçtikten sonra yapılır. Etkinlik ölçümünü eğitim sırasında yapılacaksa Eğitimci yapar. Eğitim hemşiresi ölçüm sonucunu “Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Formuna” kaydeder.