Hasta Hakları
15 Nisan 2022

 HASTA HAKLARI

 

Hak, insanın doğuştan getirdiği ve daha sonra hukuk düzeninin verdiği maddi-manevi yetkilerdir.

 

Hasta Hakları:Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.


Hasta Hakları Birimi, hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacı ile kurulmuştur.
Hasta hakları birimimiz, POLİKLİNİK ANA BİNASININ A GİRİŞ KAPISININ KARŞISINDA Hizmet Vermektedir. Şikâyet başvurularınızı şahsen yazılı bir şekilde birimimize yapabilirsiniz. Telefon ile şikâyet başvurusu alınmamaktadır.

 

HASTA HAKLARI

 

1. Hizmetten genel olarak faydalanma; Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgi alma hakkı: Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme hakkı vardır.

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet hakkı: Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

5. Güvenlik hakkı: Hastanın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.

6. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı: Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı: Hastanın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık ve rahatlık görme hakkı: Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır.

 

HASTA SORUMLULUKLARI

1. Genel Sorumluluklar

• Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

• Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

• Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

• Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

• Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

• Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

• Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

• Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olması beklenir. • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

• Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

• Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

• Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

• Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

• Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

 

 

 

 

HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

HASTANEMİZİN HASTA HAKLARI MAİL ADRESİ aydındhs6.hh@saglik.gov.tr

https://hastahaklari.saglik.gov tr/ internet adresine Hasta başvuru bildirİm sisteminden

HASTANE İÇİNDE BELLİ YERLERDE BULUNAN (POLİKİLİNİK.,ACİL,SERVİS.VB) DİLEK-ÖNERİ ŞİKAYET KUTULARINA

ALO 184 SABİM HATTINA

ALO 150  CİMER HATTINA 
HASTANEMİZDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

HASTA HAKLARI BİRİMİMİZ POLİKLİNİK ANA BİNASININ A GİRİŞ KAPISININ KARŞISINDA Hizmet Vermektedir.