Enfeksiyon Kontrol Komitesi
19 Şubat 2020

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

   11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği ‘’ ne uygun olarak Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmesini sağlayan sorumlu komitedir.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

2) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

3) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

4) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

5) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

6) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

7) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

8) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

9) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

10) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

11) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

12) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek.

Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak yılda en az üç defa toplanır.

Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ

EKİPTEKİ GÖREVİ

ÜNVAN

SORUMLULAR

Başkan

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz.Dr.Aslı KURU

Üye

Başhekim Yardımcısı

Dr.Gülay ŞAHİN

Üye

 

Müd.Yardımcısı

 

Serhan YÜCE

Üye

 

Sağlık Bakım hizmetleri Müdürü

 

Rahime TEMURAYAK

Üye

Mikrobiyoloji Uzmanı

Uz.Dr.Yasin TİRYAKİ

Üye

Ortopedi Uzmanı

Op.DR.Bülent GÜNEL

Üye

Anestezi Uzmanı

Uz.DR.Muzaffer ÇETİNKAYA

Üye

Ameliyathane Sorumlu Hekimi

Uz.DR.Günnur UYAROĞLU

Üye

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Uz:Dr.İlknur TUNABOYU

Üye

Baş Eczacı

Tayyar Macit UYSAL

Üye

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Yasemin EKİZLER

Üye

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hanife ŞEN

Üye

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Necla DEMİRCAN

Üye

Yoğunbakım Sorumlu Hemşiresi

Senem SÖZER